PRISER

HISTORIEN OM SVØMMEHALLEN

Der er sket meget siden det før­ste spa­destik i 1969

Historik, opfør­sel og ind­vi­el­se
I slut­nin­gen af 60´erne gik man i gang med at plan­læg­ge og gen­nem­fø­re opførs­len af Herning Svømmehal med til­hø­ren­de fril­ufts­bas­sin på are­a­ler ved den nord­li­ge ende af Brændgårdvej. Placeringen var vel oprin­de­ligt tænkt som sær­lig gun­stig i for­bin­del­se med Gullestrupplanen, nær ved van­dre­hjem og Holing områ­dets sports­hal­ler.

 

Den nye svøm­me­hal, som blev en af byens mest spæn­den­de byg­nin­ger rum­me­de kon­kur­ren­ce­bas­sin, spring­bas­sin og under­vis­nings­bas­sin og des­u­den et stort fril­ufts­bas­sin. Det blev taget i brug alle­re­de i slut­nin­gen af novem­ber 1970, men den offi­ci­el­le ind­vi­el­se fandt først sted den 12. juni 1971, da de uden­dørs anlæg var fær­di­ge.

 

Indvielsen
Ved ind­vi­el­sen, hvor det blev oplyst at svøm­me­hal­len hav­de kostet 12 mio. kr., beteg­ne­de for­man­den for de samvir­ken­de idræts­klub­ber, Sigvald Olesen den nye svøm­me­hal som en af Danmarks bed­ste og mest moder­ne men også den smuk­ke­ste – og det var vist ikke ube­ret­ti-get, og sag­de vide­re, at: ”Svømmehallen er en eksi­stens­be­tin­gel­se for de for­e­nin­ger, der skal bru­ge den, men hal­len er byg­get for hele Hernings befolk­ning, og ikke for idræt­ten ale­ne”.

 

Herning Svømmehal er sta­dig et stort aktiv for byen, men den har også sine kla­re begræns­nin­ger.

 

Svømmehallen mang­ler i dag de spæn­den­de bade­fa­ci­li­te­ter, som til­by­des gæster i de moder­ne bade­lan­de.

 

Dertil kom­mer, at svøm­me­hal­len på trods af sin stør­rel­se, ikke på til­stræk­ke­lig god måde, kan til­go­de­se både de offent­li­ge bade og klub­ber­nes behov.

 

Klubben kan såle­des ikke få en ønsket udvi­del­se af deres akti­vi­te­ter i hal­len, uden at det sam-tidig går kraf­tigt ud over de offent­li­ge bader og der­med over svøm­me­hal­lens vig­ti­ge ind­tægtskil­de.

 

Undersøgelse af behov for udvi­del­se
I 1992 blev der udar­bej­det en til­bunds­gå­en­de under­sø­gel­se af svøm­me­hal­lens pro­ble­mer og mulig­he­der, her­un­der spe­ci­elt mulig­he­der­ne for at sup­ple­re svøm­me­hal­len med et egent­ligt bade­land.
Undersøgelsens resul­tat forelå i form af en rap­port, som viste hvor­dan et bade­land kom­bi­ne­ret med svøm­me­ha­lens nuvæ­ren­de faci­li­te­ter, kun­ne give Herningenserne og de man­ge gæster og turi­ster en mulig­hed for at udfol­de sig med bad­ning og svøm­ning sam­ti­dig med, at der kan til­by­des næsten ube­græn­set mulig­he­der for at, klub­ber­ne kan udø­ve deres sport og klubvirk­som­hed.

 

Store renove­rin­ger og ændrin­ger
I den efter­føl­gen­de peri­o­de har der fun­det føl­gen­de stør­re byg­nings­ar­bej­der sted.

 

1979 – 180.000 kr. Anlægsrenoveringer.
1980 – 1.1 mio.  kr. Anlægsrenoveringer.
1981 – 103.000 kr. Anlægsrenoveringer.
1982 – 520.000 kr. Anlægsrenoveringer. 
1984 til 1986 – 13,8 mio. kr.  Renovering af beto­nen i de sto­re bas­si­ner og udskift­ning af gla­s­par­ti­et mod øst og vest.
1987 – 98.000 kr. Udskiftning af eksi­ste­ren­de bru­ser­sy­ste­mer til auto­ma­ti­ske bru­se­re.
1988 – 1 mio. kr. Renovering af det fla­de tag over ser­vi­ce­byg­ning.
1989 – 301.000 kr. Reparation af kold­vands bas­si­ner.
1989 – 442.000 kr. Den sto­re tag­kon­struk­tion med buer fik isat træk­bånd.
1990 – 438.000 kr. Etablering af rum til sola­ri­um og sola­ri­er.
1992 – 150.000 kr. Etablering af bas­si­na­larm.
1992 – 352.000 kr. Isoleringstæppe udskif­tet uden­dørs.
1992 – 215.000 kr. Etablering af ener­gibe­spa­ren­de elmo­to­rer og fre­kven­som­for­me­re.
1993 – 660.000 kr. Lydisolering af stor hal.
1994 – 105.000 kr. Etablering af fle­re sola­ri­er.
1996 – 670.000 kr. Overfladebehandling af uden­dørs­bas­si­net.
1996 – 463.000 kr. Etablering af motions­rum.
1999 – 1,775 mio. kr. Udskiftning af gla­s­par­ti mod syd.
2000 – 1,8 mio. kr. Renovering af vand­be­hand­ling og ven­ti­la­tion.
2003 – 6,4 mio. kr. Totalrenovering af fami­lie­hal­len.
2003 – 1,4 mio. kr. Nyt inven­tar i gar­dero­be og omklæd­ning.
2003 – 0,9 mio. kr. Forhal, ind­gangs­par­ti og nyt møde­lo­ka­le.
2004 – 4,8 mio. kr. Tilbygning med per­so­na­le­fa­ci­li­te­ter.
2007 – 1,3 mio. kr. Renovering af P-plads.
2006 – 0,3 mio kr. Udskiftning belys­nin­gen i stor hal.
2009 –    2 mio kr. Sandfiltre renove­ret, gulv­fu­ger repa­re­ret , ren­set ven­ti­la­tions­rør.
2012 – 0,7 mio kr. Rustfrit stål repa­re­ret, bas­sin­be­tonun­der­sø­gel­se.
2015 – 67 mio. kr. Tilbygning med 50 x 25 meter bas­sin og 2 under­vis­nings­bas­si­ner, et nyt uden­dørs bas­sin og klub­fa­ci­li­te­ter.

 

Årets mor­gensvøm­mer i Herning Svømmehal
2006 – Lisbeth Thisted
2007 – Frode Krikegaard
2008 – Anne Lise Andreasen
2009 – Mads Christoffersen
2010 – Carlo Pedersen
2011 – John Laier
2012 – Tove Kuhlmann
2013 – Kristian Laursen
2014 – Aase Nissen
2015 – Inge Thirup
2016 – Birtha Vinter